หมายเหตุ : ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Price Included 7% VAT.)