eTouch Co.,Ltd. ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น Authorized Channel Partner ของ Alibaba มีพันธกิจในการช่วยผู้ประกอบการในการทำธุรกิงส่งออก สู่ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สามารถให้บริการครบวงจรในด้าน eCommerce

eTouch Co., Ltd.

eTouch Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% โดยประกอบขึ้นจากทีมงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงในด้าน eCommerce และธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพในด้านการออกแบบภายใต้โจทย์ของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้เนื่องจาก eTouch Co., Ltd. อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพ ห้องประชุม รวมถึงคณาจารย์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่สนับสนุนการทำธุรกิจอย่างแท้จริง

และมีทีมงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงในด้าน eCommerce และธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพในด้านการออกแบบภายใต้โจทย์ของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน

บริการของเรา